Condicions Web

L'accés a la web és lliure i gratuït i no requereix prèvia subscripció. La utilització d'aquesta web està subjecta a la Política de Privadesa, a la Política de Cookies i a l'Avís Legal, que l'usuari coneix i accepta de manera íntegra i sense cap tipus de reserva pel fet de navegar pel portal, utilitzar els serveis oferts en el mateix, i / o adquirir els productes oferts a través d'aquest mitjà.

 

Condicions d'ús

 

Les presents Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web www.elgir.cat, així com la totalitat d'aquells continguts en el mateix (en endavant, "el Portal") de què són titulars l'entitat sense personalitat jurídica elgir. A causa de l'anterior, elgir no garanteixen un ús satisfactori del Portal als usuaris, i declina expressament qualsevol responsabilitat derivada d'aquest extrem.

La utilització del Portal per la teva banda suposa l'acceptació sense reserves de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. Si no estiguessis d'acord amb aquestes condicions has abstenir d'utilitzar aquesta pàgina. L'ús del Portal requereix així mateix que siguis major d'edat, així com que disposis de la capacitat jurídica suficient segons la legislació vigent d'aplicació per quedar vinculat per aquestes Condicions d'Ús.

La visita o utilització del Portal per part teva s'ha de fer en tot moment de forma responsable i ajustada a la legalitat vigent, les regles de la bona fe, i respectant en tot cas els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Queda expressament prohibida la utilització, per qualsevol mitjà directe o indirecte de qualsevol dels continguts del Portal amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícits, així com també la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar dany de qualsevol tipus.

Sense perjudici de l'caràcter vinculant general de les presents Condicions d'Ús, hi ha la possibilitat que certs serveis o utilitats ofertes al portal tinguin unes condicions especials que complementin, reemplacin, o deixin sense efecte algunes o totes les presents Condicions d'Ús, que requeriran el teu consentiment exprés, i que en tot cas poden ser consultades abans de l'emissió d'aquest.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el contingut del Portal (amb caràcter merament enunciatiu, esmentem els seus textos, imatges, logotips, logotips, signes, sons, animacions vídeos, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, etcètera ), són de propietat de elgir, comptant en aquest cas la societat amb els drets suficients per a la seva explotació en qualsevol forma i en especial els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L'accés o la utilització del Portal per part teva no es pot considerar de cap manera com atorgament de drets, autoritzacions o llicències de cap tipus per part de elgir, o de tercers, respecte del seu contingut. Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol modalitat, de qualsevol contingut subjecte a drets de propietat intel·lectual de l'esmentat en la present clàusula, llevat que es compti amb el previ i exprés consentiment per escrit del seu titular.

Sense perjudici del que expressa el paràgraf anterior, la marca comercial elgir i el logotip de elgir, són propietat de "elgir" (Entitat sense personalitat jurídica), i l'accés o la utilització del Portal per part teva no suposa l'atorgament de cap dret de qualsevol naturalesa sobre ells. Es prohibeix expressament la seva utilització per a fins comercials ni per a cap altre fi.

Les societats es reserven el dret d'exercitar enfront de l'usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin, derivades de qualsevol actuació d'aquest que infringeixi els drets de propietat intel·lectual i / o industrial existents sobre els materials i continguts del Portal, o altres terceres persones, físiques o jurídiques, que puguin resultar titulars d'aquests drets, en defensa dels mateixos.

 

Productes ElGir

El usuari declara conèixer que tots els productes que es venen a elgir estan destinats a un ús domèstic i han estat sotmesos a mètodes d'assaig d'acord amb les normes i estàndards corresponents. Les garanties que ofereix elgir que fa als seus articles estan condicionades al seu ús domèstic.

L'usuari haurà, en tot cas, i amb caràcter previ a efectuar la compra d'un article, assegurar-se que aquest és legalment idoni per a l'ús que li vol donar.

Elgir no es fa responsable en cap cas de les possibles reclamacions derivades d'un ús diferent d'aquell per al qual està concebut l'article elgir.

L'usuari declara conèixer que no tenen sistemes de gestió certificats d'acord amb estàndards internacionals (ISO9000, ISO 14000, EMAS, SA8000, etc.).

 

Tenim l'objectiu de que la selecció elgir sigui per si mateixa garantia de confiança per als nostres clients, tant dels processos que realitzem com dels productes que venem respecte a les qüestions de qualitat, seguretat, medi ambient i altres qüestions de responsabilitat corporativa. Per a això, tenim sistemes de gestió i protocols interns que abasten tots els nostres processos i que auditem internament per assegurar que es duen a terme correctament en totes les nostres unitats. La fabricació dels nostres productes està sotmesa a estàndards de qualitat, medi ambient i responsabilitat corporativa propis, basats en principis internacionals i que són comuns als establerts en les normes com les abans esmentades. A més, tenim auditors interns que verifiquen contínuament la seva correcta implantació en tots els productes elgir.

 

Polítiques de enlaces

 

En el cas que et proposis enllaçar amb la pàgina web de elgir no podràs donar a entendre que elgir ha autoritzat l'hiperenllaç o que d'alguna manera ha aprovat o autoritzat el contingut de la pàgina web en la qual s'estableix el hiperenllaç, ni tampoc realitzar manifestacions falses, inexactes o ofensives sobre elgir o qualssevol dels seus treballadors, o bé incloure en la pàgina de l'hiperenllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni qualssevol altres que de qualsevol manera contravinguin la legalitat vigent. Tampoc podràs crear macros ( "frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de elgir.

Elgir es reserva la possibilitat de comunicar-se amb tu, si consideren que incompleixes les normes establertes per als hiperenllaços, així com d'exercitar les accions judicials i extrajudicials pertinents, derivades de qualsevol conducta contrària al que disposa el paràgraf anterior.

 

Responsabilitat

ElGir no garanteix l'ús correcte i lícit del web pels seus usuaris, i, en conseqüència, declinen qualsevol classe de responsabilitat derivada de qualssevol actuacions contràries a la legalitat vigent, incloent-hi, expressament, manifestacions de qualsevol classe abocades a través d'aplicacions o eines disponibles en cada moment al Portal, que resultin inadequades, difamatòries, injurioses, ofensives, racistes, obscenes, o discriminatòries, entre d'altres. Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions judicials i extrajudicials pertinents, derivades de qualsevol conducta contrària al que disposa aquest paràgraf.

Excepte els límits establerts a la llei, elgir no assumeix cap responsabilitat derivada de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

Dels errors que es poguessin produir com a conseqüència d'incidències degudes a problemes a la xarxa d'Internet incloent la impossibilitat d'usar el Portal, tant com a resultat d'operacions de manteniment rutinàries de sistema com d'actualitzacions imprescindibles per al bon funcionament del mateix. De l'ús per menors d'edat del Portal o de l'enviament de les seves dades de caràcter personal sense permís dels seus pares o tutors, i en aquest cas els pares o tutors responsables de l'ús responsable d'Internet pels menors. Elgir recomana la instal·lació d'alguna de les eines de control de l'ús d'Internet a l'objecte d'evitar accés a pàgines o continguts no aptes per a menors. Dels continguts als quals pugui accedir l'usuari a través d'enllaços no autoritzats per elgir o que siguin introduïts pels usuaris com comentaris, o utilitzant eines similars, quan aquestes siguin posades a disposició dels mateixos en el Portal. De la introducció de dades errònies per part teva o d'un tercer no autoritzat, així com dels problemes amb l'adreça d'e-mail que ens facilitis si és incorrecta o presenta problemes d'operativa aliens a elgir. De la utilització il·lícita que puguin fer els usuaris dels materials i continguts de la pàgina web en infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de continguts del web, en els termes que estableix l'apartat "Propietat intel·lectual i industrial" de les presents Condicions d'Uso.ElGir declara que empra els més alts estàndards de seguretat existents, perquè la teva ús del Portal sigui plenament segur i satisfactori. No obstant això no poden garantir l'absència de virus o altres elements que poguessin danyar o alterar el sistema informàtic de l'usuari (tant hardware com software), ni assumeix cap responsabilitat derivada d'això. Et correspon, com a usuari, disposar d'eines adequades per a la detecció de virus o qualsevol altre element informàtic danyós.

 

Modificacions de les presents condiciones

 

ElGir es reserva el dret de modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís les presents condicions d'ús, així com qualssevol altres condicions de caràcter particular que modifiquin, s'extingeixin o deixin sense efecte total o parcialment altres parts del Portal que eventualment puguin establir-se, la configuració, presentació i disseny del Portal o de qualsevol dels elements i serveis que l'integren. Qualsevol accés posterior a aquestes modificacions a l'Portal per la teva part es considerarà com una acceptació de les mateixes.

 

Llei Aplicable i Jurisdicció

 

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la legislació espanyola. En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb l'aplicació o interpretació de les mateixes, les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals que resultin territorialment competents segons la legislació vigent.

En tot cas, t'informem que tens dret a sol·licitar la resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum.

Data d'actualització: 2020.04.16